Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

Reposted fromtwice twice viaWarpRider WarpRider

August 15 2017

3630 2bd9 390
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse vianettle-carrier nettle-carrier
5688 3860 390

carolathhabsburg:

Death mask of Queen Louise of Prussia, neé Duchess of Mecklenburg-Strelitz (1776-1810)

0583 263b 390
Reposted fromkrzysk krzysk
0592 b909 390
Reposted fromkrzysk krzysk
0587 81dd 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
1170 004a 390
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
1168 f2d5 390
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk

July 30 2017

June 28 2017

Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren

June 27 2017

3929 c85f 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viadooomiiin dooomiiin
2198 a7c5 390
Reposted frompesy pesy viayouaresonaive youaresonaive
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaolalaa olalaa
Nauczę się osobiście prać koszule i kupować jajka u Tomczyka. Zrobię Ci sweterek na drutach i wyhaftuję ręcznik z napisem "Komu Pan Bóg daje, ten rano wstaje"... Itd. Wcale się nie wygłupiam tak bardzo! Zrobię wszystko, żeby się poprawić, żebyś był ze mnie zadowolony i żebyś nie myślał o mnie źle. Tylko się nie zniechęcaj. 
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive
4305 e75c 390

24hoursinthelifeofawoman:

Marcel Duchamp behind his installation of “Sixteen miles of string”. ⁰New York, 1942

9112 b013 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viavonmiau vonmiau
1714 c924 390

June 18 2017

5352 4aa5 390
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka vianastypsychotic nastypsychotic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl